Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

markotna
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viatouchthesky touchthesky

November 08 2018

markotna
9978 b8e6 390
markotna
9956 704c 390
Reposted fromRowena Rowena viadancingwithaghost dancingwithaghost
markotna
Nikt, kto zrezygnował, nie dotarł tam, gdzie zmierzał.
— H. Jackson Brown, Jr.
markotna
0376 ba09 390
Reposted fromkrzysk krzysk viadancingwithaghost dancingwithaghost
markotna
7784 d088 390
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaPstryk Pstryk
markotna
markotna
markotna
3213 7bc5 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaikari ikari
markotna
1748 68f1 390
Reposted fromsnuggle snuggle viaikari ikari
markotna
2680 727b 390
Reposted fromfungi fungi viapanpancerny panpancerny
markotna
6431 5c38 390
Reposted fromlunainforest lunainforest vialaluna laluna
markotna
7142 8373 390
Reposted fromswojszlak swojszlak via10pln 10pln

November 07 2018

markotna
2149 206b 390
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
markotna
Reposted fromFlau Flau viaxal xal
markotna

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viaboli boli
markotna
Zawsze jesteśmy wierni jakiejś miłości i dlatego omijają nas inne.
markotna
0032 56b0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasoko soko

November 03 2018

markotna
Reposted fromshakeme shakeme viatost tost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl