Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

markotna
1806 24b6 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry vianezavisan nezavisan
markotna
0159 79e1 390
Reposted fromdusix dusix viascorpix scorpix
9655 71b3 390

thyreoidectomia:

how I see myself in the future:

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaMountainGirl MountainGirl
markotna
3760 4136 390
Reposted fromSixtus Sixtus viaLukasYork LukasYork
markotna
Szukam połączeń między nami. Szkoda, że są same z przesiadkami.
— znalezione, ale trafione w punkt!
markotna

Odkąd Cię tu nie ma, przestaję trochę wierzyć, że mogłaś mi się w ogóle przytrafić, że tyle rzeczy pięknych i niezasłużonych może nagle spaść na człowieka.

J. Przybora

markotna
0436 15cb 390
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
markotna
Człowiek samotny to ten, który dla nikogo nie jest numerem jeden.
— Helene Deutsch
markotna

Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną  se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną sekundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś  szep­tem: "cholera, bra­kuje mi jej".

Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaCannonball Cannonball
markotna
9463 9e5a 390
0088 a6ae 390
markotna
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine viaiamdreamer iamdreamer
0354 3058 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viascorpix scorpix
markotna
Reposted fromnosiemka nosiemka viascorpix scorpix
markotna
Miłość przyjdzie dopiero wtedy, gdy nauczysz się żyć bez niej. 
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt vianezavisan nezavisan
markotna
9463 9e5a 390
0088 a6ae 390
markotna
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine viaiamdreamer iamdreamer
0354 3058 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viascorpix scorpix
markotna
Reposted fromnosiemka nosiemka viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl