Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2015

hoekage:

college???????? living on my own????????? paying taxes??????

image
Reposted fromhikarii hikarii viakatastrofo katastrofo
markotna
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła
— Halina Poświatowska
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viamartalove martalove
markotna

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viaxzuzakx xzuzakx
markotna
2369 d50b 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabercik bercik
markotna
6155 449e 390
markotna
7511 5125 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaDaro92 Daro92
markotna
6871 30ae 390
Reposted frompesy pesy viaDaro92 Daro92
markotna
markotna
Reposted fromfungi fungi viabercik bercik
markotna
2905 da94 390
Reposted fromyouuung youuung viakrajes1993 krajes1993
markotna
6932 a367 390
markotna
0328 f151 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakrajes1993 krajes1993
markotna
markotna
markotna
8515 d2f0 390
Reposted fromfelicka felicka viawyliczanka wyliczanka
markotna
7771 48d0 390
markotna
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
5775 73a1 390
Reposted fromarexandriuhrae arexandriuhrae viarudazolza rudazolza
markotna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl