Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2018

markotna
9445 e751 390
Reposted fromtfu tfu viaLukasYork LukasYork
markotna
Reposted fromoll oll viaoutkapa outkapa
1569 740c 390
6375 6747 390
Reposted frombrumous brumous viaCannonball Cannonball
9513 3910 390
Reposted frombrumous brumous viabylejaka bylejaka
markotna
1110 d17c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viabylejaka bylejaka

April 04 2018

markotna
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka dla “Wysokich obcasów” nr 39
markotna
Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Romeo i Julia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vianezavisan nezavisan
2753 4262 390
Reposted frombwana bwana viafourthaddiction fourthaddiction
markotna
0370 33ff 390
markotna
6964 8891 390
to o nas.
markotna
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaoutkapa outkapa
markotna
1598 29ce 390
Reposted frommhsa mhsa viaoutkapa outkapa
markotna
Śmiech to zdolność człowieka do obrony przed światem, przed sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viabylejaka bylejaka
markotna
markotna
0575 4f1c 390
#wiosna
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaEdgi Edgi
markotna
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
markotna
4415 f5bc 390
Reposted fromonakochago onakochago vianezavisan nezavisan
markotna
Reposted fromshakeme shakeme viajnna jnna
markotna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl