Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2018

markotna
Ja chciałam, żeby było dobrze, żeby mnie ktoś przytulił, żeby pogadał, pośmiał się ze mną, żeby wyszedł ze mną na spacer i podzielił tęsknotę za psem. Żeby zrozumiał, że ja lubię książki i poczucie bezpieczeństwa, że właściwie to nic więcej od życia nie chcę, tylko psa, książkę i przyjaciela.
— Sylwia Kubryńska – Kobieta dość doskonała
Reposted fromShikutokika Shikutokika viaweruskowa weruskowa
markotna
8939 c71d 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viamisery misery
markotna
0542 9e02 390
Reposted frompiehus piehus viasomuchfunk somuchfunk
markotna
0218 d911 390
markotna
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks
markotna
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks
0114 b773 390

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viajestpieknie jestpieknie
markotna
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
markotna
6493 f75a 390
Ron Hicks
stollen kiss
Reposted fromcichystuKot cichystuKot viajestpieknie jestpieknie
markotna
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawiks wiks
markotna
markotna
Reposted fromshakeme shakeme viaazathiana azathiana
markotna
9709 d747 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viakundel kundel
markotna
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viakatastrofo katastrofo
markotna
6782 bcca 390
Reposted fromfilmowy filmowy viakatastrofo katastrofo

August 20 2018

markotna
5908 cb23 390
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaw-a w-a
markotna
3640 caf4 390
Reposted fromdilma dilma viafourthaddiction fourthaddiction

August 19 2018

8189 2550 390

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viamyslowyzlew myslowyzlew
markotna
6733 c58e 390
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaundonee undonee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl