Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

markotna
Czy przy niej twoje serce biło szybciej niż przy mnie? Czy ona dała Ci to, na co miałeś nadzieję?
— Daughter - Love
Reposted frompensieve pensieve viaimmuff immuff
markotna
9525 1a2c 390
Reposted fromNajada Najada viaimmuff immuff

June 02 2015

markotna
"Pierwszy sekret szczęścia to emocjonalna niezależność. Wiesz, co mam na myśli? Nie można oczekiwać, że szczęście da ci druga osoba, albo że ona uczyni cię szczęśliwą. Nie możesz nawet oczekiwać, że pozwoli ci być szczęśliwą, jakbyś musiała prosić o pozwolenie czy coś. Trzeba swoje szczęście stworzyć samemu, w środku i nie pozwolić, by ktokolwiek je tknął albo odebrał".
— Sharon Owens - Siódmy sekret szczęścia
markotna
6191 2c8c 390
Reposted fromlesnystworek lesnystworek vianayantara nayantara
4989 8a49 390
Reposted fromohnina ohnina viaportecreation portecreation
markotna
1046 e495 390

canon powershot d10

markotna
6692 5bf9 390
16.
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie viamefir mefir

hoekage:

college???????? living on my own????????? paying taxes??????

image
Reposted fromhikarii hikarii viakatastrofo katastrofo
markotna
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła
— Halina Poświatowska
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viamartalove martalove
markotna

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viaxzuzakx xzuzakx
markotna
2369 d50b 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabercik bercik
markotna
6155 449e 390
markotna
7511 5125 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaDaro92 Daro92
markotna
6871 30ae 390
Reposted frompesy pesy viaDaro92 Daro92
markotna
markotna
Reposted fromfungi fungi viabercik bercik
markotna
2905 da94 390
Reposted fromyouuung youuung viakrajes1993 krajes1993
markotna
6932 a367 390
markotna
0328 f151 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakrajes1993 krajes1993
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl